Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»η οποία αφορά: 1) την ΟΜΑΔΑ Α΄(Συντήρηση χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων), 2) την ΟΜΑΔΑ Β΄ (Συντήρηση χώρων πρασίνου της πόλης Καρπενησίου) και 3) την ΟΜΑΔΑ Γ (΄Αρδευση χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων και πόλης Καρπενησίου)  όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης με αριθμό: 1/2018, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 68.670,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00πμ (λήξη παραλαβής προσφορών), στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΜΗΤΡΩΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΤΕΥΔ