Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Μεγάλο Χωριό και ολοκλήρωση γηπέδου μπάσκετ στο Στένωμα»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Μεγάλο Χωριό και ολοκλήρωση γηπέδου μπάσκετ στο Στένωμα» (με αρ. συστήματος 182011).

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα έγγραφα της σύμβασης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ε.Σ.Υ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ε.Ε.Ε.Σ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ