Διακήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων αυτού

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων αυτού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής ,α) για τα καύσιμα υπολογιζόμενη με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσης της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανά πτυξης και Ανταγωνιστικότητας (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014) και β) για το πέλλετ σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ