Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την ανάπλαση και αναβάθμιση 33 παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη για τοω ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 33 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»..

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ