Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων του Δήμου Καρπενησίου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων του Δήμου Καρπενησίου».

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ