Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο ημιφορτηγών για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την «Προμήθεια δύο Νημιφορτηγών για τις ανάγκες του Δήμο Καρπενησίου».

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ