Διακήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια δομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την Προμήθεια δομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμή (χαμηλότερη τιμή) επί του συνόλου του προϋπολογισμού της Διακήρυξης

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ