Διακήρυξη διαγωνισμού για την: Α. Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν απο την κακοκαιρία και Β. Μίσθωσης μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής ανά εργασία για την για : Α. Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν απο την κακοκαιρία και Β. Μίσθωσης μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ_Κακοκαιρία

ΕΕΕΣ_πυροπροστασία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ