ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου, για τη Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου, από 01/03/2019 έως 29/02/2020, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 34.906,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με υπάρχουσα πίστωση 29.600,00€ για το οικονομικό έτος 2019. Παρακάτω παρατίθεται το Τεύχος του Διαγωνισμού:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ