Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου, για τη Μαθητική Εστία

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου, για τη Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου από 01/03/2018 έως 28/02/2019 ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 35.464,50€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αρ.πρ.:1589/29-01-2018 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καρπενησίου, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, στις 13/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ,. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α., δηλ.:573,00€.

Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.

Αντίγραφα διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο προμηθειών του Δήμου. Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Θανασιάς, τηλ: 22373 50029 , Δ/νση: Ύδρας 6, Καρπενήσι, Τ.Κ: 361 00.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διόρθωση Περίληψης Διακήρυξης