Διαγωνισμός για το έργο: «Συντήρηση – αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά το έργο Συντήρηση – αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΕΥΔ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ