Διαγωνισμός για το έργο: «Αξιοποίηση – Διαμόρφωση πλατείας Πειραϊκής Πατραϊκής»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Αξιοποίηση – Διαμόρφωση πλατείας Πειραϊκής Πατραϊκής».

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τ.Σ.Υ.

ΤΕΥΔ