Διαγωνισμός για το έργο: «Αποκατάσταση τοιχίου στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση τοιχίου στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 18.000,00 Ευρώ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων οδοποιίας.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΔ

Γ.Σ.Υ.

Ε.Σ.Υ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ