Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου για τη Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου, για τη Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου από 01/03/2020 έως 28/02/2022 ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 70.873,07€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με υπάρχουσα πίστωση 29.599,93€ για το οικονομικό έτος 2020.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ