Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής διαβούλευσης δήμου Καρπενησίου σε συνεδρίαση δια περιφοράς

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, που θα γίνει στις δυο (2) του μηνός Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 12.00πμ και λήξη 19:00μ.μ.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και με την υπ’ αριθμ. 20930/31-
3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Διατύπωση παρατηρήσεων επί του περιεχομένου του σχεδίου τοπικής κανονιστικής πράξης που αφορά τη λειτουργία της δημοτικής αγοράς Καρπενησίου.

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν – διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας της Επιτροπής Διαβούλευσης (grammateia.ds@0716.syzefxis.gov.gr ή m.g.paparoidami@0716.syzefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.
Τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό email μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα από το προσωπικό τους κινητό με γραπτό μήνυμα sms προς το κινητό της προέδρου (τηλέφωνο 6986824343).

 

Η Πρόεδρος

Γεωργία Γκαρίλα