2η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα εννέα(19)Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ .

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 την 163/33282/29-5-2020 την 426/77233/13-11- 2020 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08.01.2021 (ΦΕΚ 30/08.01.2021 τεύχος Β’)
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Εγκριση 1ου πρακτικού ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ– ΚΑΛΛΙΘΕΑ» προϋπολογισμού 120.000,00€
2.Παράταση περαίωσης προθεσμίας του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ» αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ.
3.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Νέο κτίριο στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου» αναδόχου «ΑΦΟΙ Α.ΤΣΕΛΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο
το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ