2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις (15) Ιανουαρίου   του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 

1.Συγκρότηση  επιτροπών  διαγωνισμών έργων  έτους 2019.

 

2.Ορισμός επιτροπής κληρώσεως για την απευθείας ανάθεση έργων μέσω Κ.Η.Σ.Κ

 

3.Ορισμός επιτροπής κληρώσεως για το ΜΗ.Μ.Ε.Δ

 

4.Συγκρότηση  επιτροπών διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν το έτος 2019 (Ν.4412/2016).

 

5.Ορισμός δικηγόρου (υπεράσπιση εκπροσώπου Τ.Κ Μεσοκώμης κ. Μακρυγιάννη Αθανασίου) .

 

  1. 6. Ορισμός δικηγόρου (αφορά ρυθμιση οφειλέτη του Δήμου με την διαδικασία της Εκούσιας δικαιοδοσίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ευρ/νιας Αριθμός δικογράφου αίτησης 25/2018).

 

  1. Ορισμός δικηγόρου (αφορά ρυθμιση οφειλέτη του Δήμου με την διαδικασία της Εκούσιας δικαιοδοσίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ευρ/νιας Αριθμός δικογράφου αίτησης 25/2018).

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος