2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα έξι (16) Ιανουαρίου   του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 1. Επαναψήφιση πιστώσεων (για συνεχιζόμενα έργα).
 2. Επαναψήφιση πιστώσεων για μελέτες .
 3. Επαναψήφιση πιστώσεων για υπηρεσίες και προμήθειες.
 4. Επαναψήφιση για αμοιβές δικηγόρων.
 5. Επαναψήφιση για λοιπές δαπάνες.
 6. Ψήφιση για συντήρηση  μεταφορικών μέσων.
 7. Ορισμός μελών επιτροπών των έργων που δημοπρατούνται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 8. Oρισμός δικηγόρου (εκχωρήσεις απαιτήσεων-Τράπεζα Πειραιώς )
 9. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή διαχείριση λογισμικού ΑΕ- κατά Δήμου)
 10. Επαναψήφιση της πίστωσης για  συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων ποσό 46.230,00€.
 11. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων» προυπολογισμού46.230,00€.
 12. Ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης    Νικόλαος