2η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις Δεκαοκτώ (18) Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3- 2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
2. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021
3. Έγκριση 4ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών προστασίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμού 54.779,53€ (κατακύρωση- οριστικός ανάδοχος)
4. Έγκριση 1ου και 2 ου πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμού 58.031,48€ (προσωρινός ανάδοχος)
5. Εισήγηση για αποδοχή της υπ΄αριθμ. 1881/2021 Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
6. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων του Δήμου Καρπενησίου έτους 2022) (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
7. Ορισμός μελών των επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών των έργων έτους 2022 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
8. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών καθώς και επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών των γενικών υπηρεσιών έτους 2022 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
9. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών καθώς και επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών των προμηθειών έτους 2022 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
10. Ορισμός επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
11. Ορισμός διμελούς επιτροπής τεχνικών για τον χαρακτηρισμό και την παραλαβή του φυσικού εδάφους των έργων που επιβλέπονται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
12. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης και παρακολούθησης, παραλαβής υπηρεσιών (Δ/νση Διοικητικών -Οικονομικών)
13. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης και παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών (Δ/νση Διοικητικών -Οικονομικών)
14.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του είδους των ελαττωμάτων του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης στις περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης Καρπενησίου» αναδόχου «ΕΓΕΚΑ Ο.Ε.
15.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ» αναδόχου Κωνσταντίνου Μπουλογιάννη
16. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ. ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Νικολάου Μήτσιου Ε.Δ.Ε.

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ