2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα έξι (16)Ιανουαρίου   του έτους 2016 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 1. Επαναψήφιση πιστώσεων (για συνεχιζόμενα έργα).
 2. Επαναψήφιση πιστώσεων για μελέτες .
 3. Επαναψήφιση πιστώσεων για υπηρεσίες και προμήθειες.
 4. Επαναψήφιση για αμοιβές δικηγόρων.
 5. Επαναψήφιση για λοιπές δαπάνες.
 6. Ψήφιση για συντήρηση  μεταφορικών μέσων.
 7. Ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες εκτός έδρας υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δήμου.
 8. Ψήφιση πιστώσεων
 9. Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού κατακύρωση για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών προυπολογισμού 15.500,00€
 10. Έγκριση τρόπου διενέργειας και σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την  δαπάνη που αφορά την «Αμοιβή  αναδόχου υπηρεσίας φύλαξης  της Μαθητικής Εστίας έτους 2017».
 11. Ψήφιση πίστωσης για την «Αμοιβή  αναδόχου υπηρεσίας φύλαξης  της Μαθητικής Εστίας έτους 2017″ποσό 30.000,00€
 12. Ορισμός δικηγόρων .

 

Ο πρόεδρος της οικ.επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος