2η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

         Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,    να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις Δεκαεπτά (17) Μαρτίου  του έτους  2020 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 13:30 για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  2. Έγκριση τροποποίησης μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ποταμιάς» ως προς τις χρήσεις γης
  3. Έγκριση τροποποίησης μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Φουρνάς» ως προς τις χρήσεις γης
  4. Εξέταση αιτήματος Βαστάκη Ιωάννη για  χαρακτηρισμό δημοτικού δρόμου στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού
  5. Τροποποίηση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου

 

 

Ο πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Νικόλαος Σουλιώτης