2η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις Δύο (2) Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 15:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19, τις αριθμ.20930/31-03-2020, 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Εκ νέου λήψη απόφασης για προσβασιμότητα οικοπέδου στην οδό Γεναδίου 3
2. Εκ νέου λήψη απόφασης για χωροθέτηση θέσης (στάσης & φορτοεκφόρτωσης οχημάτων) επί της οδού Αθανασίου Διάκου
3. Εκ νέου λήψη απόφασης για χωροθέτηση θέσεων (ΑΜΕΑ, στάσης & φορτοεκφόρτωσης οχημάτων) επί της οδού Αισώπου

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής d.tsiouni@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νικόλαος Σουλιώτης