13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις πέντε (5) Μαρτίου   του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Έγκριση πρακτικού (εξέταση οικονομικών προσφορών) ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλατος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα (1) έτος.
  2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2016».
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Καρπενησίου και Νομικών Προσώπων του για δύο (2) έτη».
  4. Αποδοχή παραχώρησης εδαφικών τμημάτων.
  5. Ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο πρόεδρος  της  οικονομικής  επιτροπής

Σουλιώτης   Νικόλαος