13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019, να παραβρεθείτε σε ΤΑΚTIΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Βελτίωση αναβάθμιση υποδομών στις εργατικές Κατοικίες ΔΕ Καρπενησίου » Προϋπολογισμού 50.000,00€
2. Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Αρέντα Καταβόθρα «προϋπολογισμού 200.000,00€
3. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγων
4. Αποδοχή παραχώρησης εδαφικής λωρίδας .
5. Εξειδίκευση πίστωσης .
6. Ορισμός δικηγόρου (κατά της ακυρωτικής πράξης περί πρόσληψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία ).
7. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Τεχνικά -ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι -Βουτύρου (Β Φάση).
8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών -Τεχνικά -ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι -Άγιος Νικόλαος αναδόχου Κων/νου Σάκου.
9. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών ν (τακτοποιητικού ) του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Δομνίστας Κτημενίων Προυσού και Φουρνάς στο Δήμο Καρπενησίου για τα έτη 2017-2018 (Α φάση)» αναδόχου Βαλεντίνης Φούκα.
10. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Νοστίμου αναδόχου κ.Διώτη Χαράλαμπου.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ