13η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα έξι (16) Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3- 2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την αριθμ ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.
14453/05.03.2021 (ΦΕΚ 895/06.03.2021 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Καρπενησίου.
2. Έγκριση της αρ. 3101/12-3-21 απόφασης Δημάρχου για «Κατεπείγουσα ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βλάβης οχετού στην οδό Αθ. Καρπενησιώτη».
3. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ04 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
4. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ02 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση
αστικών λυμάτων».
5. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ».
6. Εξειδίκευση πίστωσης (αφορά οικονομική ενίσχυση).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς
το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ