13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τέσσαρες (4) Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

   1.Εγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με θέμα “Επιλογή αναδόχου για την τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2017″προυπολογισμού 70.959,00€.

   2.Ψήφιση πιστώσεων

α) Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιμητήριο Καρπενησίου προϋπολογισμού 70.000,00€

β) Αποκατάσταση ζημιών από κακοκαιρία στα Δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 40.000,00€

γ) Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Δομνίστας  και Οικισμού Σκοπιάς  προϋπολογισμού 28.000,00€

δ) Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κρικέλλου προϋπολογισμού  25.000,00€

ε) Κέντρο σύγχρονης Δημοκρατικής Ιστορίας” προϋπολογισμού 530.803,67€

  3.Ψήφιση πιστώσεων για δημοσίευση διακηρύξεων σε εφημερίδα

  4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου “Κέντρο σύγχρονης Δημοκρατικής Ιστορίας” προϋπολογισμού 530.803,67€.

  5.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου “Συνέχιση διανοίξεων οδών στην περιοχή Μύλοι της επέκτασης του σχεδίου πόλης” προϋπολογισμού 114.285,60€.

  6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου “Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιμητήριο Καρπενησίου” προϋπολογισμού 70.000,00€.

7.Παράταση σύμβασης για προμήθεια τροφίμων κλπ.

8.Ορισμός δικηγόρου

9.Ορισμός δικηγόρου

  10.Ψήφιση πίστωσης αφορά πρόσθετη δαπάνη αμοιβής  δικηγόρου.

  11.Ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο πρόεδρος της οικ.επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος