13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις (10) του μηνός Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 18.00 και λήξης 21:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ. 20930/40/31- 3-2020, 33282/163/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Απόφαση επί της σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 (αφορά ονομασία Πλατείας Κυρίλλου Καστανοφύλλη στην Κοινότητα Καστανιάς και οδού στην Κοινότητα Καρπενησίου) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2021.

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου(d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr ή grammateia.ds@0716.syzefxis.gov.gr, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με τη ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι που δε διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email, θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. επικ. 6986824343).

 

Η πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ