14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα επτά (17) του μηνός Μαρτίου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020
 2. Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών και μεταφορά υπολοίπων στον κεντρικό λογαριασμό του Δήμου Καρπενησίου
 3. Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής της Q&Q Analysis
 4. Τροποποίηση της αρ.πρωτ.16101/18-11-2018 σύμβασης: «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για δυο έτη πόσου 552.836,01€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»
 5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του αρ.πρωτ.: 3627/10-03-2020 διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου»
 6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του αρ.πρωτ.: 2703/21-02-2020 διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου»
 7. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα
 8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο Νόστιμο(άγονη δημοπρασία)
 9. Ταυτοποίηση έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Γέφυρα Μέγδοβα-Στένωμα» με το έργο «Βελτίωση οδικού δικτύου Στένωμα-Γέφυρα Μέγδοβα»
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου άνωθεν πάρκινγκ Τ.Κ. Προυσού»
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ.Ασπροπύργου»
 12. Αλλαγή τίτλου του δικαιούχου από Α.Μητρογιάννης και ΣΙΑ Ε.Ε. σε οικοκατασκευή και ΣΙΑ Ο.Ε του έργου: Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο χώρο του πρώην ΚΤΕΛ
 13. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στην Τ.Κ. Χελιδόνας»
 14. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τμήματος δρόμου προς οικισμό «Ασπρούδια» στην Τ.Κ. Καρίτσας» στην Τ.Κ. Καρίτσας στον Δήμο Καρπενησίου
 15. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Νοστίμου στην ΤΚ Νοστίμου»
 16. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας»
 17. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Καταβόθρας»

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης   Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ