14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα  (10) Απριλίου   του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1.Ορισμός δικηγόρου (μήνυση -αναφορά Νικόλαου Μαργαρίτη).

2.Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση σχετική με διαθήκη αποβιώσαντος Σερετάκη Δημητρίου).

   3.Ορισμός δικηγόρου (Ανακοπή κ. Καλαμπαλίκη Σωτηρίου και κατά Δήμου)

   4.Ορισμός δικηγόρου (Υπόθεση  Μεσοκώμης απόφαση 3/2019 Ειρηνοδικείου  η οποία έλαβε  αριθμ.πρωτ. Δήμου 4817/28-3-2019.

   5.Ορισμός δικηγόρου (κληροδότημα Παλαιογιάννη Μιχαήλ).

 6.Ορισμός συμβολαιογράφου (Σύνταξη συμβολαίου αποδοχής κληρονομίας κληροδότημα Παλαιογιάννη Μιχαήλ).

7.Κατάρτιση όρων  διακήρυξης για την εκμίσθωση αθλητικών εγκαταστάσεων.

 8.Τακτοποίηση ΧΕΠ -απαλλαγή υπολόγων.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος