14η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι τρεις (23) Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3- 2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την αριθμ 35 εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/οικ.4660/16-3-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Έγκριση της αριθμ.9/2021 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ με θέμα ‘Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ και κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικ. έτους 2021. μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.’
2. Έγκριση της αριθμ. 3129 /2021 απόφασης του Δημάρχου αφορά ορισμό δικηγόρου για κατάθεση υπομνήματος επί της Ε200/5 σχηματισθείσης δικογραφίας που αφορά τον Δήμαρχο .
3. Έγκριση της αριθμ.3130 /2021 απόφασης του Δημάρχου αφορά Ορισμό δικηγόρου για κατάθεση υπομνήματος επί της Ε200/5 σχηματισθείσης δικογραφίας που αφορά τον Αντιδήμαρχο.
4. Έγκριση της αριθμ.80/3277/18-3-2021 απόφασης του Δημάρχου κατεπείγουσα ανάθεση «Εργασίες επισκευής βλαβών στο κτίριο στον Κλειστό».
5. Αδυναμία εκτέλεσης από το προσωπικό του Δήμου που αφορά: Την ειδικότητα ηλεκτρολόγου για την υπηρεσία: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων».
6. Τακτοποίηση χρηματικού η εντάλματος και απαλλαγή υπολόγου.
7. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Προυσού».
8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά επεκτάσεις δημ.φωτισμού).

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς
το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ