14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις έντεκα (11) Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 

  1. 1.       Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το διαγωνισμό του έργου: «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Δομνίστας και οικισμού Σκοπιάς»
  2. 2.       Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το διαγωνισμό του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Κρικέλου»
  3. 3.       Έγκριση 1ου πρακτικού  του έργου «Εσωτερική  οδοποιία και διευθέτηση ομβρίων στην Τ.Κ Δομιανών προϋπολογισμού 23.000,00
  4. 4.       Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και επισκευή στέγης οστεοφυλακίου στην ΤΚ Μικρού Χωριού προϋπολογισμού 10.000,00€
  5. 5.       Επί της αριθ. 407/2016 Α.Δ.Σ Δήμου Καρπενησίου για την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  6. 6.       Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο  πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος