14η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις Εννιά (9) Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στo Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19 τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Χορήγηση προθεσμίας για την προσκόμιση των απαραίτητων κατά νόμο δικαιολογητικών εγγράφων παραχώρησης αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων έτους 2021 για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Καρπενησίου
2. Καθορισμός αριθμού αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2022-2023

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νικόλαος Σουλιώτης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ