14η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6, στις Δέκα (10) Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Ζηνοπούλου στα πλαίσια των υπαιθρίων εκδηλώσεων ‘Street Party’

2.Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ωραρίου λειτουργίας μουσικής αυτών

3.Καθορισμός αριθμού αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2020-2021

4.Επί αιτήματος για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικού καταλύματος του Δήμου Καρπενησίου

5.Επί αιτήματος για χορήγηση προέγκρισης παιδότοπου στην οδό Ζηνοπούλου 30

6.Επί αιτήματος για χορήγηση προέγκρισης παιδότοπου στην οδό Οδυσσέως 1

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νικόλαος Σουλιώτης