14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι έξι  (26)του μηνός Αυγούστου   2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00μμ

Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Καθορισμός ειδικότητας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους» (εισηγήτρια η κ.ΓΓ κ.Γ.Χορμόβα)
 2. Τροποποίηση της απόφασης 532/2011 κανονισμός δημοτικής αγοράς (εισήγηση από επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
 3. Επιχορήγηση συλλόγων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κιονιαβίτη Ευδοξία)
 4. Έγκριση της αίτησης για παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής  και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ποταμιάς (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 5. Έγκριση της αίτησης για παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής  και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Φουρνάς(εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 6. Έγκριση της αίτησης για παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής  και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Κτημενίων(εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 7. Λήψη απόφασης για την διαχείριση των  ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων  που διατηρούνται στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου»εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 8. Συγκρότηση επιτροπής για σφράγιση καταστημάτων εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ(εισηγητής ο Δήμαρχος)

 1. Απόρριψη της ειδικής δήλωσης διακοπής του έργου «Παρεμβάσεις  ανάπλασης -Αναβάθμισης  στο εμπορικό κέντρο του Καρπενησίου» αναδόχου ΑΛΣΤΕ Ε.Π.Ε
 2.  Αποκατάσταση φωτιστικών του έργου «Δημιουργία δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας πεζοδρομίων στην πόλη του Καρπενησίου»
 3. Χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Εσωτερική

Οδοποιία και έργα υποδομής στις ΤΚ Αμπλιανης Δομνίστας Κρικέλλου

Μεσοκώμης και Ψιανών

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Φουρνάς,ΧΑΔΑ Προυσού  και Γ) ΧΑΔΑ Κρικέλου.
 2. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία στην ΤΚ Καρπενησίου «
 3. Σύσταση επιτροπής προσωρινής  παραλαβής του έργου» Εσωτερική οδοποιία Γοριανάδων και Προφήτη Ηλία ΔΕ Καρπενησίου»
 4. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση βατότητας δρόμων ΤΚ Καρίτσας ΔΕ Ποταμιάς»

 

 

Εσωτερική Διανομή:

 Ο πρόεδρος Δ.Σ

Φάκελος Δημοτικού συμβουλίου

Πέτρου Ιωάννης