14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις οκτώ  (8) του μηνός Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.00μμ για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 που ορίζουν ότι: «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Τα παρακάτω θέματα αφορούν ζητήματα μείζονος σημασίας και δεν δύναται να καθυστερήσει η λήψη απόφασης τους, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθώς και λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δήμου Καρπενησίου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 2. Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντασσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ1377/τ.Β΄/24-4-2018),όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44173/24-8-2018(ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 3. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 500.500,00 € από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και κατανομή της πίστωσης σε έργα και δράσεις στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του 2019 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 4. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5028327 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό 2019, του έργου «Συντήρηση-Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου», προϋπολογισμού 390.000,00 € (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 6. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΔΟΒΑ – ΣΤΕΝΩΜΑ», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης- Έγκριση μελετών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 7. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΒΟΥΤΥΡΟ (Β΄ΦΆΣΗ)», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή   της  και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή   Παρακολούθησης- Έγκριση μελετών Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου» λόγω παράτασης λειτουργίας της Δομής (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 8. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «BEΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 10. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο της δράσης της πυροπροστασίας (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)
 11. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση των μετοχών της εταιρείας ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΕ (άρθρο 186 του Ν.3463/2006) (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)
 12. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το ΕΑΓΜΕ για την «ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 13. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Καρπενησίου με ΟΑΕΔ (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 14. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων, οδών, πλατειών Δήμου Καρπενησίου. Συμπλήρωση της αριθμ. 143/2017 απόφασης του Δ.Σ. –Εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (εισηγήτρια ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 15. Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος, στην Τοπική Κοινότητα Στάβλων (εισηγήτρια ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Παράκαμψη εμπορικού κέντρου & νέα οδική σύνδεση με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ
 2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης τμήματος ξενοδοχείου Αντιγόνη Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: Αθ. Σουλεμέτσης & ΣΙΑ ΟΕ
 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα στις Τ.Κ. Μουζίλο, Ανιάδας και Συγκρέλου» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: Φούκα Ιωάννη
 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μικρού Χωριού» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: Γκορόγια Γεωργία
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα στις Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: Κ/ξία Χατζόπουλου Γεωργίου –Γρανίτσα Παναγιώτη
 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ» αναδόχου: Ανδρ. Σ. Τάσιου
 7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης επί της επαρχιακής οδού Καρπενησίου –Γαύρου» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: Φλωράκης Ε. και Βαξεβάνος Θ. ΑΕ
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή οστεοφυλακίου στον οικισμό Γοριανάδων» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Πέτρου Κ. Μπακατσιά
 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς, Μεσοχωρίου, Πλατάνου και Κορίτσας» ανάδοχος: Μπούρας Παναγιώτης
 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: της ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ Ε. ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ
 11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου: Βασίλειου Μαντζιούτα του Ιωάννη
 12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίου Νικολάου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Ευστάθιου Φράγκου του Κωνσταντίνου
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ», ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ», ανάδοχος: Φέγγος Αθανάσιος
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΤΟΡΝΟΥ», ανάδοχος: Μπούρας Παναγιώτης
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΚ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ», ανάδοχος: Κωνσταντίνος Κολοκώτσιος
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΚ ΠΡΟΥΣΟΥ, ανάδοχος: Φέγγος Αθανάσιος
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΡΟΥΣΟΥ, ανάδοχος: Φέγγος Αθανάσιος
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δρόμων Δήμου Καρπενησίου», ανάδοχος: Βαξεβάνος Θεόδωρος
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση οδοστρωμάτων τμημάτων εθνικών οδών του Δήμου Καρπενησίου», ανάδοχος: Βαξεβάνος Θεόδωρος
 21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Μεγάλου Χωριού», ανάδοχος: Βαξεβάνος Θεόδωρος
 22. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Σελλών» στον Δήμο Καρπενησίου αναδόχου ΔΡΟΣΟΣ Τ. – ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Ε.Ε.
 23. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου Νικολάου Σταμούλη του Βασιλείου
 24. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιμητήριο Καρπενησίου» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου «Μ & Χ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.»
 25. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας»
 26. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κλαυσίου»
 27. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μικρού Χωριού»
 28. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδών και πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου»
 29. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΟΥΖΙΛΟΥ, ΑΝΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΕΛΛΟΥ»

 

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

 

Ιωάννης Πέτρου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. Απόφασης Αποτέλεσμα
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 ‘Έγκριση κατεπείγοντος θέματος: Έγκριση παραχώρησης Εθνικού Σταδίου Καρπενησίου στον ΑΟ Ποταμιάς 194/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
2 Έγκριση παραχώρησης Εθνικού Σταδίου Καρπενησίου στον ΑΟ Ποταμιάς 195/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δήμου Καρπενησίου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών 196/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
2 Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντασσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ1377/τ.Β΄/24-4-2018),όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44173/24-8-2018(ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει 197/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
3 Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 500.500,00 € από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και κατανομή της πίστωσης σε έργα και δράσεις στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του 2019 198/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
4 Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ  5028327 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 199/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
5 Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό 2019, του έργου «Συντήρηση-Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου», προϋπολογισμού 390.000,00 € 200/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
6 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΔΟΒΑ – ΣΤΕΝΩΜΑ», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της  και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης- Έγκριση μελετών 201/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
7 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου  Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης:  «ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΒΟΥΤΥΡΟ (Β΄ΦΆΣΗ)», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή   της  και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή   Παρακολούθησης- Έγκριση μελετών 202/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
8 Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου» λόγω παράτασης λειτουργίας της Δομής 203/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
9 Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «BEΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 204/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
10 Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 205/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
11 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο της δράσης της  πυροπροστασίας 206/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
12 Συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση των μετοχών της εταιρείας  ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΕ (άρθρο 186 του Ν.3463/2006) 207/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
13 Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το ΕΑΓΜΕ για την «ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ» 208/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
14 Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Καρπενησίου με ΟΑΕΔ 209/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
15 Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων, οδών, πλατειών Δήμου Καρπενησίου. Συμπλήρωση της αριθμ. 143/2017 απόφασης του Δ.Σ. –Εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 210/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
16 Εκμίσθωση  δημοτικού  καταστήματος, στην Τοπική Κοινότητα Στάβλων 211/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
17 Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Παράκαμψη εμπορικού κέντρου & νέα οδική σύνδεση με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ 212/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
18 Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης τμήματος ξενοδοχείου Αντιγόνη Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: Αθ. Σουλεμέτσης & ΣΙΑ ΟΕ 213/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
19 Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα στις Τ.Κ. Μουζίλο, Ανιάδας και Συγκρέλου» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: Φούκα Ιωάννη 214/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
20 Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μικρού Χωριού» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: Γκορόγια Γεωργία 215/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
21 Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα στις Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: Κ/ξία Χατζόπουλου Γεωργίου –Γρανίτσα Παναγιώτη 216/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
22 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ» αναδόχου: Ανδρ. Σ. Τάσιου 217/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
23 Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης επί της επαρχιακής οδού Καρπενησίου –Γαύρου» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: Φλωράκης Ε. και Βαξεβάνος Θ. ΑΕ 218/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
24 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή οστεοφυλακίου στον οικισμό Γοριανάδων» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Πέτρου Κ. Μπακατσιά 219/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
25 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – 2ου Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ», ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε. 220/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
26 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς, Μεσοχωρίου, Πλατάνου και Κορίτσας» ανάδοχος: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 221/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
27 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»  στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: της ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ Ε. ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ 222/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
28 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου: Βασίλειου Μαντζιούτα του Ιωάννη 223/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
29  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίου Νικολάου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Ευστάθιου Φράγκου του Κωνσταντίνου 224/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
30 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ», ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε. 225/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
31 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ», ανάδοχος: Φέγγος Αθανάσιος 226/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
32 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ  ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΤΟΡΝΟΥ», ανάδοχος: Μπούρας Παναγιώτης 227/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
33 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΚ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ», ανάδοχος: Κωνσταντίνος Κολοκώτσιος 228/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
34 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επέκταση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Καρπενησίου», ανάδοχος: ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ 229/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
35 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Βράχας», ανάδοχος:ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 230/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
36 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΚ ΠΡΟΥΣΟΥ, ανάδοχος: Φέγγος Αθανάσιος 231/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
37 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δρόμων Δήμου Καρπενησίου», ανάδοχος: Βαξεβάνος Θεόδωρος 232/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
38 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση οδοστρωμάτων τμημάτων εθνικών οδών του Δήμου Καρπενησίου», ανάδοχος: Βαξεβάνος Θεόδωρος 233/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
39 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Μεγάλου Χωριού», ανάδοχος: Βαξεβάνος Θεόδωρος 234/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
40 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Σελλών»  στον Δήμο Καρπενησίου αναδόχου ΔΡΟΣΟΣ Τ. – ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Ε.Ε. 235/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
41 Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» του Δήμου Καρπενησίου 236/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
42 Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιμητήριο Καρπενησίου» του Δήμου Καρπενησίου 237/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
43 Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας» 238/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
44 Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κλαυσίου» 239/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
45 Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μικρού Χωριού» 240/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
46 Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδών και πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου» 241/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα
47 Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΟΥΖΙΛΟΥ, ΑΝΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΕΛΛΟΥ» 242/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα

 

Η ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.