14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  είκοσι οκτώ (28) Μαρτίου  του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Εγκριση 1ου πρακτικού  (προσωρινών αναδόχων) διενέργειας διαγωνισμού  για τη «Συντήρηση  χώρων πρασίνου  Δήμου Καρπενησίου »

2. Έγκριση 1ου πρακτικού  επιτροπής διαγωνισμού  για  α) Παραγωγή -εκτύπωση εμφακέλωση και Αποστολή των λογαριασμών του Δήμου Καρπενησίου  β) Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του γ) Αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier), με υπάρχουσα πίστωση 35.000,00€ για το έτος 2018.

3.Εγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για  “Προμήθεια υλικών ύδρευσης,  αποχέτευσης   και άρδευσης   για την  συντήρηση των δικτύων και των  χώρων πρασίνου του Δήμου Καρπενησίου” προϋπολογισμού 69.949,02 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

4.Κατάρτιση όρων διακήρυηξης για το έργο» Βελτίωση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Καταβόθρας προϋπολογισμού 12.600,00€.

5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο « Βελτίωση υποδομών ΤΚ Καταβόθρας » προϋπολογισμού 25.000,00€

6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης  για το έργο « Βελτίωση υποδομών ΤΚ Φουρνάς και Βράχας» προϋπολογισμού 45.000,00€.

7.Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος -απαλλαγή υπολόγου

8.Ψηφίσεις πιστώσεων

 

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος