10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δώδεκα  (12) Μαρτίου   του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Ορισμός δικηγόρου (υπεράσπιση πρώην αντιδημάρχου).

2.Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου «Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων»  Π/Υ 141.000,00 € (με το ΦΠΑ).

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΣΑΡΚΙΝΗΣ ΕΣΩΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΩΤΩΝ».

  4.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό της υπηρεσίας «Παραγωγή -εκτύπωση -εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών του Δήμου Καρπενησίου- Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο  το κόστος  αποστολής για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του -Αποστολή αλληλογραφίας  μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς  (courier) για δυο έτη από την υπογραφή των συμβάσεων προϋπολογισμού  74.375,20€.

5.Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής -απαλλαγή υπολόγων.

6.Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου και τοπικών Κοινοτήτων.

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος