10η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 15η Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3- 2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της αριθμ. 12/2022 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ 2022)

2. Έγκριση της αριθμ. 13/2022 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Εισηγητική έκθεση, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2022)

3. Έγκριση της αριθμ. 14/2022 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικ. έτους 2022)

4. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Καρπενησίου 2023-2026 (Συμπληρωματική της αριθμ. 96/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής)

5. Υποβολή πρότασης του Δήμου Καρπενησίου στην Πρόσκληση 86 «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων στον τομέα του Πολιτισμού» της ΕΥΔ Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα»

6. Αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

7. Αποδοχή οικονομικής προσφοράς από την ΔΕΔΔΗΕ για την σύνδεση Φ/Σ 240Kw επί κτιρίου μέσω υφιστάμενης παροχής Μέσης Τάσης (Μ.Τ) και ορισμό νόμιμου εκπροσώπου

8. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Χαλκιδέων, Λαμιέων, Καρπενησίου, Δελφών, Λεβαδέων, Θηβαίων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της-έγκριση μελέτης και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

9. Παράταση της χρονικής διάρκειας της με αριθμό 5445/11.5.2021 σύμβασης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου» ΟΜΑΔΑ Β΄ (Συντήρηση χώρων πρασίνου της πόλης Καρπενησίου), μέχρι την 31 Μαΐου 2022

10. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους

11. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση υδρομάστευσης στην Τ.Κ. Ψιανών Δήμου Καρπενησίου»

13. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Δομνίστας, Κτημενίων, Προυσού και Φουρνάς στον Δήμο Καρπενησίου για τα έτη 2017-2018 (Α’ Φάση)»

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ