10η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις οκτώ (8) Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ .

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3- 2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την αριθμ ΚΥΑ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805 (ΦΕΚ 843/3-3-2021 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Έγκριση 4ου πρακτικού του έργου «Αξιοποίηση -εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου Καρπενησίου προϋπολογισμού 2.320.000,00€.
2. Έγκριση 2ου πρακτικού του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Άγιος Ανδρέας Καλλιθέα» προϋπολογισμού 120.000,00€.
3. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ποσού 200.000,))€ για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε υποδομές του Δήμου Καρπενησίου »
4. Εισήγηση για Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
5. Εισήγηση 3ου τριμήνου εσόδων -Εξόδων οικονομικού έτους 2020
6. Εισήγηση 4ου τριμήνου εσόδων -Εξόδων οικονομικού έτους 2020
7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής .
8. Διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
9. Παροχή Νομικής υποστήριξης .
10. Έγκριση 1ου – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΠΟΠΟΥΛΟΥ» αναδόχου κ. Ιωαν. Φούκα, προϋπολογισμού 11.797,22 €.
11. Σύσταση Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων ΤΚ Βράχας».
12. Σύσταση Προσωρινής παραλαβής του έργου » Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς, Μεσοχωρίου ,Πλατάνου και Κορίτσας»
13. Σύσταση Προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Φουρνάς»
14. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού  12.000,00€, αναδόχου «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ».
15. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ» Προϋπολογισμού 11.000,00€, αναδόχου «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς
το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ