10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  έξι  (6) Μαρτίου   του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 

1.Εγκριση  πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού  για την υπηρεσία «Συντήρηση επισκευή  δικτύων  ύδρευσης δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου»(προσωρινός ανάδοχος).

2.Ψήφιση πιστώσεων για α) την “Προμήθεια υλικών ύδρευσης,  αποχέτευσης   και άρδευσης   για την  συντήρηση των δικτύων και των  χώρων πρασίνου του Δήμου Καρπενησίου” προϋπολογισμού 69.949,02 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.και  β)της σχετικής διακήρυξης .

3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την “Προμήθεια υλικών ύδρευσης,  αποχέτευσης   και άρδευσης   για την  συντήρηση των δικτύων και των  χώρων πρασίνου του Δήμου Καρπενησίου” προϋπολογισμού 69.908,72 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

4.Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων -απαλλαγή υπολόγων.

5.Ορισμός συμβολαιογράφου.

6 .Ορισμός δικηγόρου.

7. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Δομνίστας.

 8. Ψήφιση πιστώσεων.

 

 

Ο πρόεδρος της Οικ. επιτροπής

 

 

Νικόλαος Σουλιώτης