10η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις είκοσι μια ( 21)Νοεμβρίου   του έτους  2017 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  13:00μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.Επί Γνωμοδότησης  Μελέτης  Περιβαλλοντικών   Επιπτώσεων  Μικρού Υδροηλεκτρικού έργου  Καταβόθρας

2.Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής  σε κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γκαρίλα Γεωργία