10η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις Δεκατρείς (13) Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή και με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 15:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19, την αριθμ 426/77233/13-11-2020 και την αριθμ. 54/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/174/οικ.15591/2- 08-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως ισχύει για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Κορυσχάδων (Τραϊφόρου Μαρία)
2. Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσης μίας (1) οστεοθυρίδας στο Νέο κοιμητήριο Καρπενησίου
3. Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση διπλού οικογενειακού τάφου στην Κοινότητα Δομνίστας.

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νικόλαος Σουλιώτης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ