15η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 18η Aπριλίου 2023 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση 1ου Πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 125.000,00€ με Φ.Π.Α.
  2. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.415.000,000€ με ΦΠΑ 24%
  3. Εξειδίκευση πίστωσης για αναμνηστικά δώρα για τη συμμετοχή σε συνέδριο  στο πλαίσιο της αδελφοποίησης Δήμων στην Έγκωμη Κύπρου
  4. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός ορίου Περιφερειακής Ενότητας (επιβεβλημένη μετακίνηση)

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ