15η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 19η  Απριλίου 2022 ημέρα  M.Τρίτη  και ώρα  9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

  Η συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του  ΥΠΕΣ,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού  ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού: 200.000,00€
  2. Ορισμός δικηγόρου για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση
  3. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου (αφορά την μετακίνηση αντιδημάρχου εκτός έδρας του Δήμου)
  4. Εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση του Φιλανθρωπικού Αγώνα Καλαθοσφαίρισης της Τοπικής Διοίκησης Νομού Ευρυτανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών με τον Δήμο Καρπενησίου
  5. Εξειδίκευση πίστωσης για την Ημερίδα στη Φουρνά με τίτλο: «Δασικές Πυρκαγιές: Προστασία και Ασφάλεια, Πρόληψη και αντιμετώπιση. Ο ρόλος των Ο.Τ.Α., Εθελοντισμός» από τον Δήμο Καρπενησίου, το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τον Σύλλογο Γυναικών Δ.Ε. Φουρνάς
  6. Εξειδίκευση πίστωσης για έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις δημοτών
  1. Παραλαβή της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ»  με ανάδοχο  τον Νικόλαο Παπαδόπουλο, ποσού συμφωνητικού:    2.480,00 € με Φ.Π.Α.
  2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «Επισκευή κτιρίου λεβητοστασίου του ιατρείου Κρικέλλου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Πέτρου Μπακατσιά Ε.Δ.Ε.

 

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣH