15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, δέκα επτά (17) Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.Εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού

2.Εγκριση  1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών  προστασίας για τις ανάγκες  των εργαζομένων του Δήμου

3.Εγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης της εργασίας “Συντήρηση χώρων Πρασίνου Δήμου Καρπενησίου”

4.Εγκριση της αριθμ.5824/16-4-2019 απόφασης Δημάρχου (κατεπείγουσα ανάθεση “Ανακατασκευή  υδρομάστευσης στη θέση “Μαργαρίτα” Δ.Κ Καρπενησίου.

5.Εγκριση της αριθμ.5520/10-4-2019 απόφασης Δημάρχου (κατεπείγουσα ανάθεση ) “Επείγουσα Γεωτεχνική και στατική Μελέτη  Αποκατάστασης Βατότητας δρόμου προς οικισμό Ασπρούδια Τ.Κ Καρίτσας” στο Δήμο Καρπενησίου

  

 

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος