15η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019, σε ΤΑΚTIΚΗ (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις είκοσι τέσσερεις (24) του μηνός Μαρτίου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της αριθμ.4024/18-3-2020 απόφασης Δημάρχου με τίτλο Απευθείας ανάθεσης αναλώσιμων για την αποφυγή   διάδοσης κορωνοϊού.
2. Παράταση λήξης βεβαιωτικών καταλόγων
3. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
4. Εξειδίκευση πίστωσης
5. Υπόμνημα Κοινοπραξίας «ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ.ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ»
6. Εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης, έγκριση Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και Προεκτίμησης Αμοιβής μελέτης με τίτλο Μελέτη πυροπροστασίας για Μαθητική Εστία και Συνεδριακό Κέντρο» προϋπολογισμού 20000,0 ευρώ με ΦΠΑ.., και καθορισμός τρόπου ανάθεσης.
7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη πυροπροστασίας για Μαθητική Εστία και Συνεδριακό Κέντρο» προϋπολογισμού 20000,0 ευρώ με ΦΠΑ.
8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – οικοπέδου στην περιοχή των Αγίων Ευρυτάνων στην Κοινότητα Καρπενησίου.
9. Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων περιοχής Κατσαμπείου Γυμνασίου στην ΤΚ Προυσού » του Δήμου Καρπενησίου .
10. Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δικτύων και οδών Τ.Κ Ασπροπύργου» του Δήμου Καρπενησίου.
11. Ορισμός δικηγόρου (το αριθμ. πρωτ.6303/25-4-19 Δήμου).

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ