15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα εννέα (19) Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 

1.Εγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου.

2.Εγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας».

3.Εγκριση 1ου τριμήνου εσόδων- εξόδων έτους 2017.

4.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

5.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής.

6.Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση κ. Βάρσου)

7.Ψήφιση πιστώσεων.

 

 

Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

 

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος