15η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι επτά (27) Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12.00μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα.

 

Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών τεχνικών προσφορών & αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 145.053,14 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

 

 

Η συνεδρίαση  κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να συντομεύσει ο χρόνος κα να  προχωρήσει η διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού το επόμενο στάδιο το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις με τους αναδόχους των προμηθειών.

 

                                                              Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

 

Νικόλαος Σουλιώτης