18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι (20)Μαΐου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις κατά την Β φάση του διαγωνισμού του έργου «Επέκταση εγκαταστάσεων Βιολογικού καθαρισμού Καρπενησίου»
  2. Έγκριση πρακτικού «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλατος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα (1) έτος» συγκεκριμένα για την κατηγορία  της ομάδας  Ζ΄ (προμήθεια ελαιολάδου).
  3. Ψήφιση πίστωσης  και ανάθεση  του έργου «Κατασκευή w.c στο  δημοτικό σχολείο Κλειστού ποσού  2.500,00€.
  4. Ψήφιση πιστώσεων (3) υποέργων ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

α)Υλοποίηση  δράσεων ΑΠΕ στα σχολεία του Δήμου Καρπενησίου  ποσό

825.637,50€.

β)Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη

υλοποίησης της πράξης ποσό 69.187,50.

γ)Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την εκπαίδευση,

διάδοση, δικτύωση, πληροφόρηση και δημοσιότητα   ποσό 27.675,00 και

δ)ψήφιση πίστωσης για έξοδα δημοσίευσης των διακηρύξεων .

  1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης(των  3 υποέργων ανανεώσιμες πηγές ενέργειας )
  2. Παραλαβή μελέτης «Η/Μ Μελέτη για Μουσείο Φουρνάς» .
  3. Λήψη απόφασης  για την σύμβαση  του έργου «Κατασκευή  γηπέδου  5χ5 στην ΤΚ   Κρικέλου  Δομνίστας.
  4. Ψήφιση πιστώσεων.

 

 

Ο πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος