18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, δέκα τέσσαρες (14) Μαΐου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Ματαίωση διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αστικών υποδομών περιοχής Προφήτη Ηλία» και επαναδημοπράτηση αυτού .

2.Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Δημιουργία Παταριού στο Νεκροταφείο»  προϋπολογισμού 70.000,00€.

  

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος